ทะเบียนพรรณไม้

ภายในโรงเรียนจอมทองมีพรรณไม้หลากหลายสายพันธุ์ และภายในทะเบียนพรรณไม้ มีจำนวนถึง 124 พันธู์ที่ได้รับการลงทะเบียนและศึกษา

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทรงมีพระราชปรารภ พระราชดำริ และพระราชทานแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชวโรกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2538 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ใช้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชน ทรงเน้นให้เด็ก ๆ ตามโรงเรียนทั่วประเทศได้รู้จักชื่อต้นไม้ เพื่อจะได้รักและหวงแหนต้นไม้ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติของไทย โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีแนวคิดแนวปฏิบัติที่จะนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กหัดสังเกต เรียนรู้ ตั้งคำถาม และหาคำตอบ ให้เยาวชน เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปที่โรงเรียนสามารถจัดพื้นที่ของโรงเรียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีการศึกษาต่อเนื่องโดย มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้า และมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งหมดเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำ สนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

อ่านเพิมเติม....

ผังเขตพื้นที่

โรงเรียนจอมทองมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในแต่ละคณะสีเพื่อบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และแบ่งเขตย่อยออกเป็นแต่ละห้องเรียนให้ได้ดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับพรรณไม้

Time Hours

เขตพื้นที่

Time Hours

เขตพื้นที่

Time Hours

เขตพื้นที่

Time Hours

เขตพื้นที่

ใบงาน

ผังการจัดการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรม

กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

December 9, 2015 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

นำเสนองงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประกวดโครงงาน

Novamber 23, 2014 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

ประเมินเพื่อขอรับป้ายพระราชทาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

September 16, 2013 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

กิจกรรมงานสวนพฤกษาศาสตร์

August 27, 2013 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

บรรยากาศการลงพื้นที่ทำงาน

August 25, 2013 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง

อบรมแกนนำสวนพฤกษศาศตร์

March 13, 2013 in Chomthong School

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนจอมทอง